WARUNKI UMOWY CZARTERU

 1. Przedmiotem umowy jest najem jachtu na maksymalnie 6 – 8* osób do celów turystycznych w terminie ………. .
 2. Należność za czarter zostanie wpłacona przez CZARTERUJĄCEGO przed rozpoczęciem czarteru.
 3. Kaucja zostanie wpłacona przez CZARTERUJĄCEGO przed rozpoczęciem czarteru i w przypadku braku uszkodzeń jachtu lub strat w wyposażeniu zostanie zwrócona CZARTERUJĄCEMU po zakończonym czarterze.
 4. Przed odbiorem jachtu CZARTERUJĄCY okaże dokument tożsamości oraz uprawnienia żeglarskie do prowadzenia jachtu żaglowego. CZARTERUJĄCY nie może przekazać przedmiotu czarteru osobom trzecim.
 5. Integralną częścią niniejszej umowy jest Protokół Zdawczo-Odbiorczy oraz Warunki Szczególne stanowiące załączniki do umowy.
 6. CZARTERUJĄCY odpowiada materialnie za przyjęty jacht oraz powstałe szkody jak i wyposażenie w czasie czarteru jachtu. CZARTERUJĄCY powinien przestrzegać bezpieczeństwa żeglugi i użytkować jacht zgodnie z dobrą praktyką żeglarską. Zaleca się zrefowanie żagli (grot i fok) przy sile wiatru powyżej 4B oraz całkowite zrzucenie żagli i powrót do najbliższego portu/przystani przy sile wiatru powyżej 5B.
 7. W przypadku awarii jachtu lub jakiejkolwiek szkody lub uszkodzenia CZARTERUJĄCY zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia ARMATORA.
 8. W przypadku opóźnienia terminu zdania jachtu CZARTERUJĄCY zapłaci karę umowną 1 000 zł za każdą rozpoczętą dobę czarteru.
 9. CZARTERUJĄCY zobowiązany jest zwrócić ARMATOROWI jacht w stanie technicznym w jakim go otrzymał, czysty i sklarowany wraz z wyposażeniem oraz pełnym zbiornikiem wody i pełnym zbiornikiem paliwa.
 10. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń jachtu bądź wyposażenia, ARMATOR uprawniony jest do zatrzymania kwoty kaucji na poczet poniesionych kosztów naprawy lub zakupu brakującego wyposażenia. ARMATOR uprawniony jest do dochodzenia szkody w wysokości przekraczającej kwotę kaucji.
 11. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
 12. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Elblągu.
 13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

       Podpisy      * – niepotrzebne skreślić

WARUNKI SZCZEGÓLNE 

 1. Na jachcie obowiązuje obuwie typy żeglarskiego tj. z miękkim jasnym spodem.
 2. Palenie tytoniu jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach pod podpokładem jachtu oraz na pokładzie jachtu w sąsiedztwie silnika, zbiornika paliwa, butli oraz instalacji gazowej.
 3. Cumowanie jachtu dozwolone jest tylko w miejscach do tego przystosowanych (porty i przystanie).
 4. Z uwagi na niewidoczne głazy oraz inne przeszkody w wodzie, zabronione jest cumowanie jachtu na przy brzegu, jeśli nie jest oznaczony jako miejsce postojowe dla jednostek pływających, w tym na plażach, zatokach, zakolach itp.
 5. Z uwagi na możliwość zniszczenia osprzętu zabronione jest kładzenie/opuszczanie masztu jak również pokonywanie przeszkód (mosty, kładki, inne) wymagających kładzenia/opuszczenia masztu.
 6. Czarter może odbywać się wyłącznie w porze dziennej na wodach:
  – Zalewu Wiślanego w obszarze RP
  – Rzeki Elbląg, Kanału Jagiellońskiego oraz jeziora Drużno
  – Wisły Królewieckiej i Szkarpawy *
  – Zatoki Gdańskiej (w obszarze ograniczonym linią prostą łączącą Hel i Krynicę Morską) przy sile wiatru nie przekraczającej 4B. *

        Podpisy          * – niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

 1. CZARTERUJĄCY przejmuje jacht, czysty, technicznie sprawny oraz dokonał oględzin i przeglądu jachtu przed rozpoczęciem czarteru.
 2. Jacht ma następujące uszkodzenia*, nie ma uszkodzeń*

  – …………………………………………………………………………..
  – …………………………………………………………………………..

 3. Przekazanie jachtu w miejscu – Marina Port Rybacki w Suchaczu*.
 4. Zwrot jachtu w miejscu – Marina Port Rybacki w Suchaczu*.
 5. Jacht posiada kamizelki ratunkowe/asekuracyjne w ilości 6 -8* sztuk.
 6. Zbiornik wody został do pełna zatankowany przez ARMATORA.
 7. Podstawowy zbiornik paliwa 10l + kanister rezerwowy 5l zostały zatankowane przez ARMATORA.
 8. Jacht wyposażony jest w silnik przyczepny benzynowy 4-ro / 2-u* suwowy.
  (w przypadku silnika 2-u suwowego stosuje się mieszankę paliwową 1:70, olej zapewnia ARMATOR)

     Podpisy          * – niepotrzebne skreślić

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

 1. ARMATOR przejmuje jacht, czysty, technicznie sprawny oraz dokonał oględzin i przeglądu jachtu po zakończonym czarterze.
 2. Jacht ma następujące uszkodzenia, braki w wyposażeniu*, nie ma uszkodzeń, braków w wyposażeniu*
  – ……………………………………………………………………………………..
  – ……………………………………………………………………………………..
 3. Zbiornik wody napełniony TAK/NIE*,  zbiornik paliwa napełniony TAK/NIE*,  WC chemiczne opróżnione TAK/NIE*

     Podpisy          * – niepotrzebne skreślić